Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Flexhuisje

Dit zijn de algemene voorwaarden van Flexhuisje een handelsnaam van BAM Vermeer International B.V. en alle aan haar toebehorende ondernemingen, statutair gevestigd te Biezenmortel, kantoorhoudende aan Biezenmortelsestraat 43, 5074 RB Biezenmortel, Nederland.

 

E-mail: support@flexhuisje.nl

KvK: 76158713

VAT number: NL860528534B01

 

Artikel 1 | Definities

In deze voorwaarden worden de volgende termen in de aangegeven betekenis gebruikt:

Account: de persoonlijke online omgeving op het Platform welke aan de Gebruiker door Flexhuisje ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst te gebruiken en te beheren.

Advertentie: de advertentie waarin verhuurbare eenheden worden aangeboden en welke zichtbaar is op het Platform van Flexhuisje.

Algemene Voorwaarden: de meest recente versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-of beroepsactiviteit vallen.

Dag: kalenderdag.

Dienst(en): het faciliteren van het Platform en alle diensten die Flexhuisje aanbiedt via het Platform, zoals het bemiddelen bij verhuur, waaronder niet uitsluitend begrepen de mogelijkheid tot het aanbieden van verhuurbare eenheden, het ter beschikking stellen van Huurovereenkomsten voor de verhuur van de verhuurbare eenheden die Verhuurder en Huurder dienen te gebruiken (waarbij Flexhuisje geen partij is), het bemiddelen bij woongerelateerde diensten en diensten op vlak van administratie en financiële afwikkeling, inclusief alle content van het Platform.

Gebruiker: de partij met wie Flexhuisje een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van de Dienst, zijnde een Verhuurder of een Huurder.

Huurder(s): een intermediair.

Huurovereenkomst: de huur- en/of logiesovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder (eventueel inclusief onderhuurder) - op basis van modelovereenkomsten - welke via het Platform door Flexhuisje ter beschikking wordt gesteld en dient te worden gesloten. Bij Huurovereenkomsten is Flexhuisje geen partij, deze worden enkel tussen de Huurder en Verhuurder gesloten.

IE-rechten: alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waar ook ter wereld, ter zake van het Platform, die nu of in de toekomst aan Flexhuisje en/of haar licentiegevers toebehoren, waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, rechten inzake domeinnamen, octrooirechten, rechten inzake bedrijfsgeheimen alsook vergelijkbare rechten op grond van ongeschreven recht, zoals rechten inzake slaafse nabootsing.

Flexhuisje: Flexhuisje en alle aan haar toebehorende ondernemingen, de beheerder van het Platform en de Diensten die ter beschikking worden gesteld aan Gebruikers van het Platform.

Overeenkomst: de raamovereenkomst(en) tussen Flexhuisje en Gebruiker krachtens welke Flexhuisje de Diensten zal uitvoeren en waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken. De Overeenkomst wordt gesloten in het kader van een door Flexhuisje georganiseerd systeem voor elektronische Diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Partijen: Flexhuisje en Gebruiker.

Platform: het digitale platform van Flexhuisje, te raadplegen via www.Flexhuisje.nl en inclusief alle Diensten die via dit platform worden aangeboden.

Schriftelijk: per e-mail of elektronisch bericht (via het Platform en/of het Account).

Verhuurder(s): een Gebruiker van het Platform, de (rechts)persoon (of (rechts)personen) die verhuurbare eenheden te huur aanbiedt via het Platform.

Artikel 2 | Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform, de Dienst, alle door Flexhuisje gedane aanbiedingen op het gebied van bemiddeling, opdrachtbevestigingen, alle onderhandelingen tussen Flexhuisje en Gebruiker en op alle door Flexhuisje gesloten, dan wel nog te sluiten Overeenkomsten met Gebruiker, alsmede op de uitvoering daarvan. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens ten behoeve van door Flexhuisje ingeschakelde derden.

Voordat de Overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt zal de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg via het Platform aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien en voor zover een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

Indien Flexhuisje op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

Deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten zijn opgesteld in het Nederlands. In geval van verschil tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie. De Nederlandse versie zal tevens prevaleren in geval van een verschil van mening over de uitleg van deze Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst.

Verwijzingen naar Nederlandse juridische concepten worden geacht de betekenis te hebben die de Nederlandse wet- en regelgeving daaraan toekent, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Verwijzingen naar Nederlandse juridische concepten worden met betrekking tot ieder ander rechtstelsel geacht te verwijzen naar het concept wat in dat rechtstelsel het Nederlandse juridische concept het dichtst benadert.

Artikel 3 | Wijzigingen

Flexhuisje behoudt zich het recht voor om de tekst van de Algemene Voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Gebruiker Schriftelijk, dan wel via de Dienst en/of het Platform, van wijzigingen of aanvullingen op de hoogte brengen. Gebruik van de Dienst en/of het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Flexhuisje behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen aan het Platform en/of de Diensten en om Diensten te verwijderen.

Artikel 4 | Totstandkoming van de Overeenkomst

Bij het aanmaken van een Account door Gebruiker ontstaat er een Overeenkomst.

Flexhuisje is te allen tijde gerechtigd een Account en/of een Dienst en/of Advertentie van Gebruiker te weigeren. Flexhuisje is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.

(Mondelinge) afspraken gemaakt tussen Partijen, na de totstandkoming van de Overeenkomst worden pas van kracht na Schriftelijke bevestiging door beide Partijen.

In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is Flexhuisje bevoegd als tussenpersoon op te treden en om tussenpersonen of derden in te schakelen.

Flexhuisje is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die het Platform, de Diensten of betreffende bedrijf(sactiviteit) van haar overneemt.

Gebruiker garandeert alle door Flexhuisje benodigde gegevens correct en volledig aan Flexhuisje aan te leveren. Flexhuisje is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming en/of schade die voortvloeit uit, of in verband met, incorrecte of onvolledige gegevens verstrekt door Gebruiker aan Flexhuisje.

Artikel 5 | Levering en uitvoering

De Dienst wordt door Flexhuisje onder meer aangeboden met als doel om Huurders en Verhuurders van verhuurbare eenheden met elkaar in contact te brengen en financiële en administratieve diensten te bieden via het Platform. Gebruiker is er zich van bewust dat Flexhuisje slechts een faciliterende rol heeft en niet verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de Huurovereenkomst(en)tussen Gebruikers en eventuele Consumenten.

Voor zover mogelijk levert Flexhuisje de Dienst “as-is”, wat betekent dat zij geen garanties geeft over de werking van haar Dienst en/of Platform.

Flexhuisje zal zich er redelijkerwijs voor inspannen het Platform beschikbaar te houden, te laten werken en de relevante beveiligingsmaatregelen te treffen. Flexhuisje geeft echter geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, werking en beveiliging van haar Dienst en/of Platform.

Artikel 6 | Gebruik van de Dienst

De registratie van het Account door Gebruiker is kosteloos. Verhuurder of Huurder is echter gehouden de bedragen te betalen voor het gebruik van de Dienst als overeengekomen in de Overeenkomst.

Om de Dienst te kunnen gebruiken, zal Gebruiker zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken waarna registratie van het Account van Gebruiker is voltooid.

Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gebruikersnaam en het wachtwoord, ondanks het feit dat deze mogelijk in eerste instantie door Flexhuisje of derden zijn aangeleverd.

Gebruiker dient de toegang tot zijn account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Flexhuisje mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het account van Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen.

Flexhuisje is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens.

Artikel 7 | Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

Alle IE-rechten op het Platform berusten bij Flexhuisje en/of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Flexhuisje en/of haar licentiegevers, is het Gebruiker niet toegestaan om het Platform geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor enige directe of indirecte schade wordt veroorzaakt aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit (de reputatie van) de IE-rechten van Flexhuisje en/of haar licentiegevers.

Niettegenstaande artikel 7.2 verleent Flexhuisje hierbij, uitsluitend ter uitvoering van het Account, aan Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om het Platform te gebruiken voor de duur van het Account. Gebruiker aanvaardt hierbij deze licentie. Flexhuisje heeft te allen tijde het recht deze licentie eenzijdig, tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn aan Gebruiker.

Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter of IE-rechten uit het Platform te verwijderen of te wijzigen. Indien IE-rechten met betrekking tot het Platform verkregen worden door depot of registratie, is uitsluitend Flexhuisje daartoe bevoegd.

Gebruiker vrijwaart Flexhuisje voor schade als gevolg van enige inbreuk op IE-rechten door Gebruiker ter zake van het Platform. Gebruiker vergoedt Flexhuisje alle kosten en schade, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, die uit overtreding van dit artikel 7 voortvloeien. Gebruiker verplicht zich tot het op eigen kosten treffen van maatregelen tot beperking van door Flexhuisje te maken kosten en/of te lijden schade.

Flexhuisje is gerechtigd om bij overtreding van dit artikel 7 met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd overige rechten van Flexhuisje en zonder dat enige aansprakelijkheidsbeperking van Gebruiker van toepassing is. In geval van beëindiging van de Overeenkomst op basis van dit artikel 7 is Flexhuisje ook geen nadere (schade)vergoeding verschuldigd aan Gebruiker.

Artikel 8 | Gebruiksregels

Het is verboden het Platform, de Dienst en/of het Account te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform, de Dienst of het Account van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.

 

Daarnaast is het verboden via het Platform, de Dienst of het Account:

 

onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ontoepasselijk is;

informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder enige grondslag verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.

In het bijzonder, maar niet uitsluitend, is het verboden het Platform, de Dienst en/of het Account negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van het Platform, de Dienst of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot:

 

a. grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen;

 

b. overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-serviceaanvallen, het besturen van botnets of kwaadaardige software, zoals virussen of spyware.

 

Gebruiker zal de via de Dienst verkregen persoonsgegevens van andere Gebruikers niet voor andere doeleinden gebruiken dan het sluiten van een Huurovereenkomst en alle daarmee samenhangende handelingen. Flexhuisje verwijst naar artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Het is behoudens het normale gebruik van de Dienst, Gebruiker verboden om andere Gebruikers te benaderen voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook.

 

Indien Flexhuisje constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Flexhuisje zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Flexhuisje heeft daarbij het recht de Overeenkomst en de Dienst per direct te beëindigen, zonder enige reeds betaalde kosten terug te betalen en zonder enige (schade)vergoeding verschuldigd te worden. Daarnaast zal het Account worden geblokkeerd.

 

Indien naar het oordeel van Flexhuisje hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Dienst, is Flexhuisje gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Flexhuisje is daarbij in het bijzonder gerechtigd door Gebruiker geplaatste informatie en/of Advertentie naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen.

 

Flexhuisje is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Flexhuisje gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere noodzakelijke persoonsgegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

 

Gebruiker is aansprakelijk voor alle eventuele schade van Flexhuisje als gevolg van het overtreden van een van de leden van dit artikel. Flexhuisje kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Flexhuisje van alle claims van derden in verband met door hen geplaatste informatie.

 

Artikel 9 | Beschikbaarheid en onderhoud

Flexhuisje spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van het Platform, het Account en de Dienst.

Flexhuisje onderhoudt de Dienst en het Platform actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

Flexhuisje mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst en het Platform aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruikers welkom, maar uiteindelijk beslist Flexhuisje zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert. Flexhuisje is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

Artikel 10 | Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, zijnde maximaal 3 Dagen, nadat Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven Schriftelijk worden ingediend bij Flexhuisje.

Bij Flexhuisje correct ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Flexhuisje binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Flexhuisje dient door klager in staat te worden gesteld om bij een klacht in de zin van dit artikel binnen 5 Dagen na de melding daarvan door klager nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht.

Klachten worden niet door Flexhuisje in behandeling genomen, indien:

sprake is van een afwijking van het te (ver)huren object van een afbeelding op het Platform;

sprake is van een klacht van Huurder en/of Verhuurder met betrekking tot het gehuurde object en/of enige klacht in relatie tot de Huurovereenkomst, nu Flexhuisje geen partij is bij de Huurovereenkomsten en enkel zal dienen als doorgeefluik voor dergelijke klachten;

sprake is van een verkeerd en/of ander verwachtingspatroon van Gebruiker, terwijl de Dienst conform de instructies van Gebruiker, zoals neergelegd in de Overeenkomst, is uitgevoerd;

de klachten, al dan niet gerechtvaardigd, ingediend worden buiten de overeengekomen klachtperiode.

In geval van klachten van Huurders met betrekking tot de Huurovereenkomst, is Flexhuisje gerechtigd huurpenningen vast te houden – in plaats van door te betalen aan Verhuurder – zolang Verhuurder de klachten niet heeft behandeld en/of heeft bewezen dat deze klachten onterecht zijn.

De klager dient Flexhuisje in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 11 | Overmacht

In geval van een tekortkoming door Flexhuisje in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming is veroorzaakt door overmacht, zal Flexhuisje nakoming van de Overeenkomst mogen opschorten en derhalve niet gebonden zijn aan enige verplichting. Gebruiker heeft in geen enkel geval recht op vergoeding van enige schade.

Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Flexhuisje wordt verstaan elke van Flexhuisje onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien - die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen:

storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur;

(D)DoS-aanvallen (Distributed Denial of Service);

binnenlandse onlusten;

schade ten gevolge van natuurrampen en/of ernstige weersomstandigheden (stormschade);

oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering wordt belemmerd;

werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering wordt belemmerd;

ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;

gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen;

brand of ongevallen in het bedrijf van Flexhuisje of een leverancier van Flexhuisje;

overstroming;

epidemie en/of pandemie;

en in het geval dat Flexhuisje door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet van Flexhuisje kan worden gevergd.

In het geval van overmacht zal Flexhuisje de Gebruiker zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen.

In het geval Flexhuisje niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen door een tijdelijke (meer dan 3 maanden) situatie van overmacht of een blijvende situatie van overmacht, zijn Partijen gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat Partijen elkaar verder iets verschuldigd zijn.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

Flexhuisje is niet aansprakelijk voor:

misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Gebruiker, zoals het niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke, correcte en duidelijke gegevens;

fouten of tekortkomingen van door of namens Gebruiker ingeschakelde derden;

door derden geplaatste informatie op het Platform;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

Flexhuisje is bovendien slechts aansprakelijk voor schade die gedekt is onder een van de door haar afgesloten verzekeringen.

Flexhuisje kan bovendien uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de Flexhuisje aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid van Flexhuisje voor alle overige dan in het vorige lid genoemde (financiële) schade, zoals indirecte schade, daaronder niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade ontstaan door gestolen, ontoegankelijke, verminkte, vernietigde of verloren (persoons)gegevens of materialen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade door of als gevolg van een beveiligingslek, beveiligingsdoorbraak of cybercriminaliteit, is uitgesloten.

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Flexhuisje, is de aansprakelijkheid van Flexhuisje voor schade uit hoofde van de Overeenkomst of van een jegens Gebruiker gepleegde onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde en wegens welke rechtsgrond dan ook, volledig uitgesloten. Indien en voor zover sprake zou zijn van enige aansprakelijkheid dan is deze ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Flexhuisje in het voorkomend geval aan Flexhuisje uitkeert.

Elke aansprakelijkheid van Flexhuisje vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Overeenkomst is voltooid of de schade is ontstaan of de Gebruiker redelijkerwijs bekend had moeten zijn met de schade.

Gebruiker is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hen verstrekte gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is nagekomen. Indien Gebruiker dit nalaat, kan Flexhuisje niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd, welke ontstaat of is ontstaan aan de aan hem, aan Flexhuisje en/of aan derden toebehorende zaken, veroorzaakt door hemzelf, zijn personeel of door hem dan wel door zijn personeel aangewezen derden.

Artikel 13 | Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Flexhuisje voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Flexhuisje geleverde Diensten.

Gebruiker vrijwaart Flexhuisje in het bijzonder voor alle aanspraken van derden met betrekking tot portretrechten en/of rechten van intellectuele eigendom op door Gebruiker verstrekte gegevens of materialen die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Indien Gebruiker aan Flexhuisje informatiedragers, digitale databestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, digitale databestanden of software vrij zijn van virussen en gebreken.

Artikel 14 | Duur en opzegging

De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst een Account aanmaakt via het Platform voor het gebruik van de Dienst en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, kan Gebruiker de Overeenkomst via het Platform of Schriftelijk opzeggen tegen het einde van de looptijd van de op dat moment langstlopende Huurovereenkomst met een minimale opzegtermijn van twee maanden, of een opzegtermijn van één jaar in het geval de langstlopende Huurovereenkomst een Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is.

Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is Flexhuisje te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Voor wat betreft lopende Huurovereenkomsten blijven de bepalingen van de Overeenkomst van kracht en daarmee ook deze Algemene Voorwaarden. In het geval Flexhuisje de Overeenkomst beëindigd is zij geen (schade)vergoeding verschuldigd.

Indien de Overeenkomst is opgezegd, dan wel op enige andere wijze is beëindigd en/of geëindigd, heeft Flexhuisje het recht het Account op te heffen. Flexhuisje zal Gebruiker hiervan Schriftelijk op de hoogte brengen. Als exit-regeling geldt dat Gebruiker nog toegang heeft tot het Platform voor een redelijke termijn van 3 maanden. Overeenkomst(en) en Huurovereenkomst(en) kunnen gedurende deze termijn nog worden gedownload. Na deze termijn zal het Account definitief worden verwijderd.

Artikel 15 | Opschorting en ontbinding

Flexhuisje is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst en eventueel overige lopende Overeenkomsten op te schorten dan wel te staken, indien Gebruiker op enigerlei wijze zijn betalingsverplichting(en) niet nakomt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde aanbetaling. De gevolgen van opschorting en/of staking komen volledig voor rekening en risico van Gebruiker.

Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Gebruiker in de nakoming van één van zijn verplichtingen uit hoofde van de met Flexhuisje gesloten Overeenkomst, zal Flexhuisje Gebruiker Schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen waarbinnen Gebruiker alsnog de verplichting kan nakomen. Indien ook binnen deze termijn door Gebruiker toerekenbaar tekort wordt geschoten in de nakoming, heeft Flexhuisje de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, alles onverminderd het wettelijk recht van Flexhuisje om vergoeding van de geleden schade te vorderen.

Elk der Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk Schriftelijk ontbinden indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van doorstart of samenvoeging van ondernemingen. Flexhuisje is wegens een ontbinding op grond van dit lid niet tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot (schade)vergoeding gehouden. Bovendien worden bedragen die reeds door Flexhuisje zijn gefactureerd op het moment van ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

Flexhuisje behoudt zich het recht voor de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van Flexhuisje kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke risico's met zich mee zou brengen.

In dergelijke gevallen dient Flexhuisje de ontbinding Schriftelijk aan de Gebruiker mee te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een (schade)vergoeding te vorderen.

Bij geheel of gedeeltelijk ontbinden van een Overeenkomst door Gebruiker worden alle kosten welke gemaakt zijn onverkort bij Gebruiker in rekening gebracht, vermeerderd met de kosten die de annulering met zich meebrengt.

Artikel 16 | Betaling en incasso Overeenkomst

Facturering geschiedt op de wijze aangegeven in de Overeenkomst. Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen 14 (veertien) Dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

Indien na het verstrijken van deze termijn door Flexhuisje nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Gebruiker van rechtswege in verzuim en rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Flexhuisje is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het totale overeengekomen bedrag te vorderen. Flexhuisje vangt in dat geval slechts aan met de uitvoering van de Overeenkomst nadat deze aanbetaling door Gebruiker is gedaan.

Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van de bank van Flexhuisje als de dag van betaling.

Alle door Flexhuisje gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,00, onverminderd het recht van Flexhuisje om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

In geval van liquidatie, faillissement, toelating van Gebruiker tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of de buitenlandse variant daarvan, beslag of surséance van betaling van Gebruiker, dan wel in geval Gebruiker regelingen treft met schuldeisers in overeenstemming met de WHOA, zijn de vorderingen van Flexhuisje op Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Indien de financiële positie van Gebruiker verslechtert na het tot stand komen van de Overeenkomst én voor het verrichten van de Diensten door Flexhuisje, dient Gebruiker Flexhuisje direct in te lichten. Indien Flexhuisje redelijkerwijs kan voorzien dat deze verslechtering de nakoming van de verplichtingen door Gebruiker in gevaar brengt, is Flexhuisje gerechtigd verrichting van de Diensten op te schorten, dan wel wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de dan nog verschuldigde rente.

Indien Flexhuisje als Dienst zorgdraagt voor de facturering van betalingen uit hoofde van een Huurovereenkomst, zal Flexhuisje nooit gehouden kunnen worden tot een vooruitbetaling aan Verhuurder. Flexhuisje kan pas gehouden worden tot betaling aan Verhuurder vanaf het moment dat Flexhuisje de onderliggende betaling heeft ontvangen van Huurder, dan wel onderhuurder.

Artikel 17 | Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Gegevens gelden als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de gegevens. Alle technische en kosten specifieke gegevens betreffende de Diensten worden zonder uitzondering als vertrouwelijk beschouwd.

Indien een Partij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke gegevens aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is deze Partij niet gehouden tot (schade)vergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 | Privacy en Gegevensbescherming

Partijen op het Platform zijn verantwoordelijk voor hun eigen naleving van toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Flexhuisje, verwijst Flexhuisje naar haar privacyverklaring op het Platform.

Artikel 19 | Geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden, alle onderhandelingen, aanbiedingen en de tussen Partijen gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit Gebruiker heeft en ongeacht de plaats van de te verrichten Diensten.

De Rechtbank Oost-Brabant, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over en kennis te nemen van geschillen, ontstaan naar aanleiding van en/of in verband met deze Algemene Voorwaarden en/of onderhandelingen, aanbiedingen en/of Overeenkomsten.

Registreer uzelf bij
Registreren
#replace title#